Ta-Ping (Robert) Lu

当前位置: 网站首页 - 教师目录 - Ta-Ping (Robert) Lu

副教授

普渡大学 工业工程 博士

经历:普渡大学、台积公司

邮箱:

课程:312023030 Facility Layout & Material Handling