Jangho Yoon

当前位置: 网站首页 - 教师目录 - Jangho Yoon

副教授

俄克拉荷马大学 航天工程 博士

经历:俄克拉荷马大学、加州州立理工大学、汉城国家科技大学

邮箱:

课程:

312015030 Statics & Mechanics of Material I

312016030 Statics & Mechanics of Material II

312048030 Rigid-Body Dynamics

312047030 Dynamics Systems